Tüzüğümüz


Van Büyükşehir Belediyespor Kulubü Tüzüğü
2016-03-14 - 11:15

 VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULUBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

B İ R İ N C İ    K I S I M

GENEL HÜKÜMLER

 

 

Kulübün Adı, , Faaliyetleri, Renkleri ve Arması

Kulübün Adı ve Merkezi

Madde 1: Kulübün adı “’Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü”dür. Kısaltılmış hali “VAN BŞB SPOR” dır. Kulüp 1982 yılında kurulmuştur. Merkezi TUŞBA/VAN olup, bu tüzükte “Kulüp” olarak anılacaktır. Dernekler Şubesi açılmayacaktır.

Kulübün Renkleri ve Arması 

Madde 2:Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün renkleri Kırmızı-Siyah’tır. Armasında ise beyaz zemin üzerinde olup Van Gölü ve Van Kedisi ile zeytin dalı resimleri ve kulübün kuruluş yılı olan 1982 tarihi bulunmaktadır. 

 

 

 

Kulübün Amacı ve Faaliyetleri 

Madde 3: Kulübün amacı; Sporun ruhu ve  öznel koşulları doğrultusunda; çağdaş yaşama uygun olarak, üyelerin ve sporcuların beden ve ruh sağlığını geliştirecek olanaklar hazırlamak ve onların fizik ve moral eğitimleri ile ilgilenmek, onları Kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlandırmaktır.

 

Sporun hedefinin bireyler arasında dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirmek olduğu bilinciyle; sporun ulusal düzeyde gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, sporcu sağlığı ve eğitimi için altyapı tesislerini yaparak Kulübün sporcularını eğitmek ve onlara daha çağdaş koşullar ve olanaklar sağlamak için altyapı, tesis ve sosyal tesisler oluşturmak, onlardaki sportmenlik anlayışının devamını sağlamak, yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenecek olan profesyonel ve amatör spor branşlarında müsabakalara, katılmak ayrıca kurs, seminer, konferans ve panellere Antrenör, İdareci ve sporcuların katılımlarını sağlayarak bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için göndermek. 

Kulüp ayrıca; ulusal eğitimimize katkıda bulunmak amacıyla, Kulübün kurduğu veya kuracağı vakıflar eliyle, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre yüksek öğretim ve orta öğretime dayalı eğitim ve öğretim kurumlarının kurulmasına öncülük eder, yardımcı olur.

 

Kulüp bu amacını gerçekleştirmek için :

 

a)  Taşınmaz mal edinerek veya kiralayarak veya intifa hakkına sahip olarak; spor tesisleri, tesisler ve sosyal tesisler kurar, işletir ve işlettirmek, 

b)  Sportif ve sosyal nitelikte, eğitici ve eğlendirici faaliyetlerde bulunur.

c)  Kulüp; yurtiçi ve yurtdışında amatör ve profesyonel spor müsabakalarına katılır, çeşitli spor dallarında yarışmalar düzenler ve bu faaliyetlerini gerçekleştirmek için profesyonel ve amatör spor şubeleri kurar,

d)  Kulüp; amacını gerçekleştirmeye yönelik uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler açabilir.

e)  Kulüp; amacını gerçekleştirmek için şirketler veya ticaret unvanı bölgemizdeki isimleri taşıyacak şekilde ticari işletmeler veya vakıflar kurar veya kurulmuş şirket, ticari işletme veya vakıflara katılabilir. Mevzuatın öngördüğü esas ve usuller dâhilinde yurtiçinden veya yurtdışından yardım ve bağış kabul edebilir. Ayrıca 6360 sayılı yasa çerçevesinde il ve ilçe belediyelerinden nakti ayni ve malzeme yardımı talep edebilir alabilir.

f)  Kanun ve mevzuatın spor kulüplerine izin verdiği tüm konularda faaliyette bulunabilir.

g)  Kulübümüz amaçları doğrultusunda, faaliyetlerindeki etkinliği ve katılımcılığı artırabilmek için; yönetim kurulu kararıyla komisyonlar kurulabilir.

h)   Ulusal ve bölgesel düzeyde faaliyet gösteren kulüpler ile kulüpler birliğini oluşturur ve bu kulüplerden ayrılır.

i)   Derneğin faaliyet alanları; Dernek, Kültürel, sportif ve ticari alanlarda faaliyet gösterir. 

 

 

 

İ K İ N C İ    K I S I M

 

ÜYELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Üye – Üyelik Şartları – Üyelik Başvurusu

 

Üye 

Madde 4: Üye; tüzükte öngörülen şekil ve koşulları yerine getirmek suretiyle Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü üyesi sıfatını kazanan kimsedir.

Üyelik Şartlar

Madde 5 : Derneğe üye olabilmek için aşağıdaki koşullar aranır:

-Dernek kurmak ve derneklere üye olmak hakkına sahip bulunmak,

-Türkiye profesyonel spor liglerinde aynı kategoride faaliyet gösteren başka bir spor kulübüne üye olanlar ile başka kulüpte lisanslı sporcu veya görevli olanlar kulübümüze üye olabilir.

- Kulübe büyük yararı, maddi ve manevi yardımı dokunmuş veya dokunacak, kamuoyu tarafından da bilinen ve tanınan kişilere Yönetim Kurulu tarafından yıllık 10 kişiyi geçmemek kaydıyla kulüp onursal üyeliği verilebilir. Onursal üyelik, asıl üyeliğe dönüşmedikçe, bu üyeler, Genel Kurul Toplantılarına katılabilirler, fakat seçme ve seçilme hakları yoktur. Bu kişiler hakkında tüzüğün giriş aidatı ve yıllık aidat ile ilgili hükümleri uygulanmaz. -Yönetim Kurulunca asli üyeliğine karar verilmiş olmak,

 

Üyelik Başvurusu

Madde  6: Tüzükte öngörülen üye olabilme koşullarını taşıyan her gerçek kişi, kendisi hakkında bilgi alınabilecek, Kulübün personel kadrosunda ve ortağı olduğu şirketlerde görevli olmayan iki Kulüp üyesini belirleyerek, Kulüp tarafından hazırlanmış “Üyelik Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle bizzat Kulübe başvurur. Başvuru formunun şekli, eklenmesi gereken bilgi ve belgeler bir yönetmelikle tespit edilir.

 

Üyeliğe Kabulde Sayısal Sınırlama  

 

Madde 7:   Üyelik kabulünde sayısal bir sınırlama bulunmamaktadır.

 

Üyelik Başvurusunun İncelenmesi 

Madde 8 : Üyelik başvurusu ve ekleri bir dosya halinde Kulüp Genel Sekreterliği’ne verilir. Dosya, Genel Sekreterlik tarafından Yönetim Kurulu’na gönderilir. Yönetim Kurulu; başvuru ve eklerini tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun gördüğü takdirde başvuru hakkında, başvurunun Genel Sekreterliğe verilmesinden itibaren 30 gün içinde karar vermek zorundadır. Yönetim Kurulunun üyeliğe kabul ya da ret kararı ile başvuru sahibine yazılı veya mesaj yoluyla bildirilir.

 Üyelik başvuru dosyasında eksiklik var ise birlenen süre içinde tamamlatılır. Başvurunun reddi gerekiyorsa, ret gerekçesi ile birlikte dosya Yönetim Kurulu tarafından Genel Sekreterliğe iade edilir. 

 

Kulüp üyeleri ; Üyelik başvurusunda bulunanın üyeliğine karşı Yönetim Kuruluna yazılı ve gerekçeli olarak itiraz edebilir. İtirazın niteliği ve itiraz edenin kimliği gizli tutulur. Yönetim Kurulu bu itirazlar hakkında kesin olarak karar verme yetkisine sahiptir.

 

 

Üyelik Sıfatının Kazanılması 

 

Madde 9: Tüzükte öngörülen asli ve şekli koşulların oluşması halinde, üyeliğe Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Üyeliğine karar verilen kimseye, bu karar ile birlikte giriş ücretini ve üye olduğu yıla ait yıllık aidatını otuz gün içinde ödemesi bildirilir. Bu süre içinde gereken ödemenin tamamı Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şekilde yapılmadığı takdirde, üyelik başvurusunun kabulüne ilişkin karar,  yönetim kurulunca tekrar görüşülmek ve karara bağlanması için yönetim kurulu kararı alınması hükmü getirilir.Yönetim Kurulu, yeni üyeyi üye kütüğüne kaydeder. Kütüğe kaydedilen üye, üyeliğe kabul tarihinden itibaren Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün üyesi olur ve üyelik haklarını kullanır.

 

 

İKİNCİ  BÖLÜM

Giriş Ücreti ve Yıllık Aidat

 Giriş Ücreti

Madde 10: Üye giriş ücreti; Alınıp alınmaması Yönetim Kurulu tarafından Her yıl belirlenir takip eden 1 Ocak tarihi itibarıyla yürürlüğe girer. Üyelik giriş ve aidatlar yönetim kurulunca belirlenir ve karar altına alınır. Üyelik ücreti alınacaksa Olağan yoldan üye olanlar giriş ücretini tam olarak öderler. En az 10 yıldan beri Kulüp üyesi olanların eşleri ile otuz yaşını ücretin doldurmamış çocukları, giriş ücretinin %20’sini, amatör sporcular bunun %10 nu ve profesyonel sporcular ise, bu ücretin %50’sini ödeyerek üyeliğe girebilirler.

 

Yıllık Aidat 

 

Madde 11: Yıllık aidat; Üyelerden aidat ödenmesine müteakip karar alınması halinde, Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine, Mali Genel Kurul’ca belirlenir ve takip eden 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Yıllık aidat, her yıl Şubat ayının son günü saat 16:00’a kadar Kulüp veznesine veya kulübün üyelere duyurduğu banka hesaplarına ödenebilir. 2 yıl içinde yıllık aidatlarını ödemeyen üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

Üyenin Hak ve Görevleri

Üyelik Sıfatının Sona Ermesi

Üyenin Hak ve Görevleri 

 

Madde 12 : Kulübün üyeleri eşit haklara sahiptir. Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olan her üye, tüzükte öngörülen şekil ve koşullar içinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Bir üye, Genel Kurul’ca seçimi yapılan Kulüp organlarından sadece birisinde görev alabilir.

          

Ayrıca her üye :

 

a)      Kulüp düzenine uymak ve Kulübe sadakat göstermekle,

b)     Üyelik sıfatından doğan görevlerini tüzük hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine getirmekle, 

c)      Kulübün sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarında, amacın gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmakla,

  d)     Yükümlülük ve görevin yerine getirilmesinde, hakların kullanılması ve borçların ifasında iyi niyet kurallarına uygun hareket etmekle,

  e)     Tüzük ve Yönetmelik hükümleri ile Kulüp organlarının aldığı kararlara uymakla, 

f)      Kulübün yetkili organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermekle, yükümlüdür. Türü, niteliği ve kapsamı itibariyle, Kulübün sportif konularının alanı içinde çalışma yapan diğer bir spor kulübünde, (seçimle gelinen görevler hariç) sportif veya idari bir görev almak isteyen üye, Yönetim Kurulu’ndan yazılı izin almak zorundadır. Yönetim Kurulu’nca verilen bu izinlerin süresi ve koşulları belirlenir. Bu şekilde verilen izinler geri alınamaz. Ancak bu gibi görevleri kabul edenler, Kulüpte seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.

 

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 13 : Kulüp üyeliği ; kendiliğinden, kulüpten çıkma, çıkarılma ve kesin ihraç hallerinde sona erer.

Kendiliğinden sona erme; Kanunda veya tüzükte aranılan niteliklerin sonradan kaybedilmesi halinde, üyelik kendiliğinden sona erer. Üyeliği kendiliğinden sona eren kişiye durumu Yönetim Kurulu tarafından bir yazı ile bildirilir. 

Üyelikten çıkma; Her üye, Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek ve Kulübe borcu varsa ödemek koşuluyla üyelikten çıkabilir.

Üyelikten çıkarılma; Üye olabilme şartlarını kaybedenler, Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.

Üyelikten ihraç; Tüzük hükümlerine göre Kulüpten kesin ihracı gerektiren bir suç işleyenler, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.Üyelikten çıkarılan veya ihracı kesinleşen kişinin kaydı üye kütüğünden silinir. Kaydı silinen kişi hiçbir şekilde Kulübe üye olamaz ve Kulübün tesis ve faaliyetlerinden istifade edemez. Her ne sebeple olursa olsun, üyeliği sona eren kişi, Kulüp mal varlığı üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. Üyenin sahip olduğu haklar, vefat ile sona erer.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ü Ç Ü N C Ü   K I S I M

 

KULÜBÜN ORGANLARI

 

Görev ve Yetkileri - Seçim İşleri

 

Kulübün Organları:

 

Madde 14:

 

a)   Genel Kurul

 

b)  Yönetim Kurulu

 

c)  Denetim Kurulu

 

d) Disiplin Kurulu

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Genel Kurul

 

Genel Kurul Oluşumu ve Oy Hakki

Madde: 15 - Genel Kurul Kulübün en üstün organı olup, kaydı açık ve o yıla ait yıllık ödentilerini tüzükte belirtilen zamanda ödemiş asli üyeler topluluğudur. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Bunu kendi kullanır ve Vekâletten oy kullanılamaz. Görev ve Yetkileri 

Madde 16: Genel Kurul, Kulübün en yüksek karar organı sıfatıyla aşağıda yazılı hususları görüşür ve karara bağlar.

 

a) Kulüp Başkanı ile Kulübün diğer organlarını seçmek,

 

b) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu’nun raporlarını görüşmek,

 

c) Yönetim Kurulu’nun o döneme ait faaliyet ve hesaplarını ayrı ayrı ibra etmek,

 

d) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçeyi veya ek bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek,

 

e) Kulüp için taşınmaz malların satın alınmasına ve/veya mevcut taşınmaz malların satılmasına veya Kulübün sahibi olduğu taşınmaz mallar üzerine ipotek veya ayni hak tesisi hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

 

f) Kulübün, yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş veya kurulacak spor kulüpleri arası birlik ve federasyonlara katılmasına veya ayrılmasına veya uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunulması gibi hususlarda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

 

g)Şirketleşmeye, ticari şirketler, ticari işletmeler veya vakıflar kurmaya veya kurulmuş ticari şirketlere, ticari  işletmelere veya vakıflara katılmaya ve bunlardan ayrılmaya karar vermek, 

 

h) Kulübün kurduğu veya kuracağı vakıflar eliyle yüksek öğretim ve orta öğretime dayalı eğitim ve öğretim kurumlarının kurulması ile kuruluş esas ve usullerinin tespiti hususlarında yönetim kuruluna yetki vermek, 

 

i) Disiplin Kurulu tarafından verilen kesin ihraç kararlarına karşı yapılmış olan itirazları müzakere ederek, verilen kararı kabul veya bir kere daha görüşülmek üzere dosyanın Disiplin Kurulu’na iadesine karar vermek,   

 

j)Kulüp hizmetleri için Yönetim Kurulu tarafından yurtiçinde veya yurtdışında görevlendirilecek kişilere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek.

 

k)Kulüp tüzüğünü değiştirmek,

 

l)Kulübün feshine karar vermek. 

 

 m)Profesyonel Futbol şubesini, kanunlarda belirtilen şekil ve esaslarda, kurulan Anonim Şirketlere devretmek,

n) Kulüp bağlı bulunduğu şirket veya kurumlardan projeler kapsamında tesisleri kurmak, kiraya vermek, alt-yapı veya diğer spor faaliyetlerinde bulunmasına karar vermek.

 

Genel Kurul Toplantıları 

Madde 17 : Genel Kurul, Kulüp merkezinin bulunduğu yerde veya İl Büyükşehir Belediye hudutları dahilinde ;   

a)   Mali, idari ve sportif konuların görüşülüp karara bağlanması amacıyla her yıl Haziran ayında yönetim kurulunun belirleyeceği gün ve saatte olağan ;

b)  Yönetim veya Denetim Kurullarının veya Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip üyelerin beşte birinin yazılı talebi ile Yönetim Kurulu’nun yapacağı çağrı üzerine olağanüstü toplanır.

  Olağanüstü toplantı talebinde bulunan üyelerin kimliği ve genel kurula katılma haklarının olup olmadığı Yönetim Kurulu’nca incelenir. Çağrı talebinde bulunan üyelerin imzalarının noterden tasdikli olması şarttır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, sadece toplantıyı gerektiren konu veya konular görüşülür.

        Olağan Genel Kurul toplantılarında, Kulüp Başkanı ile Kulüp Organlarının seçimi iki yılda bir ; Haziran ayı  mali, idari ve sportif konuların müzakeresi ve ibrası ile ilgili Genel Kurul toplantıları ise her yıl yapılır. Kulüp Başkanı ile Kulüp Organlarının seçimi önceki tüzüğe göre 2016 Ocak olağan genel kurulunda gerçekleştiği için bu maddenin yürürlük tarihi 2018 Haziran ayıdır. Yönetim kurulu, beş asil ve beş yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile üye tam sayısının yarısının altına düşerse genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü 

Madde 18: Yönetim Kurulu; en az 15 gün önceden toplantı gününü, saatini, yerini ve gündemini içeren davet mektubunu üyelere göndermek suretiyle, toplantıya çağırır. veya gazetelerde yaptıracağı ilanlarla ve Kulübün resmi web sitesinde duyurmak suretiyle Genel Kurul’u toplantıya çağırır. Yapılacak bu çağrıda, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının da günü, saati ve yeri bu davet  mektubunda ayrıca belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.  Toplantının yapılacağı gün, saat, yer ve toplantı gündemi mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir. 

Toplantı herhangi bir nedenle geri bırakıldığı takdirde; bu durum, geri bırakılma nedenleri de belirtilmek suretiyle, üyelere mektupla duyurulur. İkinci toplantı, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılır. Üyeler ikinci toplantıya, tüzüğün toplantıya çağırma esaslarına göre yeniden çağrılır ve Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir. Genel Kurul ile ilgili çağrılar Gündemler vs. üyelere mail yoluyla, gazetelerde yapacağı ilanlar da ya da Kulübün resmi internet sitesinde duyurulur.

 

Gündem

Madde 19: Genel Kurul gündemi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az yüzde beşinin talebi ile görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur. Gündeme madde ilave edilmesi teklifinde bulunanların yoklama sırasında mutlaka Genel Kurul salonunda bulunmaları şarttır.  Başkan ve Kulüp organlarının seçiminin yapılacağı Olağan Genel Kurul'un gündeminde; faaliyet ve denetim raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibra maddelerinin bulunması şarttır. Seçimlerin yapılacağı toplantı gününden önce yapılan Genel Kurul toplantısında, Kulüp Başkan adayları veya diledikleri takdirde birer sözcüleri söz alarak konuşabilirler. Konuşmalar, program açıklaması ile sınırlıdır. 

Gizli Toplantı 

Madde 20: Gerekli görülen hallerde, Genel Kurul tarafından toplantının gizli yapılmasına karar verilebilir. Yönetim Kurulu ve diğer kurulların veya toplantıya katılmış olan üyelerin yüzde beşinin talebi üzerine teklif, müzakere açılmadan oya konulur. Genel Kurulun gizli toplantısında, Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin dışında kalanlar salondan çıkartılır.  

 

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  

 

Madde 21 : Tüzükte ayrıca toplantı yeter sayısı belirtilmemiş olan hallerde Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı olan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı

Yönetim ve Denetim Kurullarının üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.  Genel Kurul’da kararlar, tüzükte karar yeter sayısı ayrıca belirtilmemiş olan hallerde, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. 

Toplantı Usulü

Madde 22-Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az yüzde beşinin talebi ile yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

 

İKİNCİ  BÖLÜM

 

YÖNETİM KURULU 

Oluşumu – Çalışma Yöntemi Görev ve Yetkileri

Yönetim

Kurulunun Oluşumu

Madde 23: Yönetim Kurulu şekli 11 asil 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri yapacakları ilk toplantıda; (1) Bir Başkan, (2) Bir Asbaşkan, (3) Genel Sekreter, (4) Muhasip ve 7 üyeyi belirler.

Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde, Yönetim Kurulu’nun yapacağı ilk toplantıda sırası ile yedek üyelerin göreve çağrılmaları zorunludur. İstifaen ayrılan veya görev sürelerini tamamlayan Başkan veya Yönetim Kurulu üyeleri, görev sürelerinden sorumlu olup, Genel Kurula hesap vermekle yükümlüdürler. 

 

Yönetim Kurulunun Çalışma Yöntemi

Madde 24 : Yönetim Kurulu, Kulüp işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde veya en az ayda iki defa toplanır. Toplantı gündemi Genel Sekreter tarafından hazırlanır. Her üye dilediğinde gündeme madde ilave ettirebilir. Yönetim Kurulu’na Kulüp Başkanı, bulunmadığı takdirde As Başkan  başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Başkan dahil üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Alınan kararlar Genel Sekreter tarafından zapta geçirilerek karar defterine yazılır ve bir sonraki toplantıda okunarak imzalanır. Kararların uygulanması ile ilgili yazışmalar, Kulüp Başkanı veya As Başkan  ile birlikte Genel Sekreter tarafından imzalanır. Başkan veya Yönetim Kurulu üyesi, Kulüp ile kendisi, eşi ve çocukları arasındaki hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunun görüşüleceği toplantıda bulunamaz ve alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. Yönetim Kurulu olağanüstü Genel Kurul kararı aldığı takdirde, seçim süreleri dolmadan da Yönetim Kurulu için seçim yapılabilir. Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye, yönetim kurlunun alabileceği bir karar ile yönetim kurulu üyeliği sona ermiş sayılacaktır. Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılır.

 

Yönetim Kurulunun Münfesih Sayılması 

 

Madde 25: Yönetim kurulu, beş asil ve beş yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile üye tam sayısının yarısının altına düşerse genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Madde 26: Yönetim Kurulu, Kulübün karar ve yürütme organı olup, diğer organların ve yetkili ihtisas kurullarının görüşünü alarak, kulübün çalışma ve faaliyetlerini tüzük hükümlerine ve Genel Kurul kararına göre düzenler ve yürütür.

 

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a)  Kulübü temsil etmek veya gerektiğinde Yönetim Kurulu asıl üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, sözleşmeler imzalamak, Genel Kurul kararlarını yürütmek, 

b)  Genel Kurulu toplantıya çağırmak, seçim dahil genel kurul gündemini hazırlamak, 

c)  Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

d)    Sosyal ve sportif şubelerin kurulmasına veya kaldırılmasına karar vermek ve bu şubelerin faaliyetlerini yürütecek kimseleri seçmek, komiteleri kurmak, spor şubelerinin verimli çalışması için gerekli teknik adamları tayin etmek,

e)    Kulüp hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli idari, mali ve teknik personel kadrosunu, görevli üyenin önerileri de dikkate alınarak yönetmelik hükümlerine göre saptamak,

f)      Kurul, komite ve komisyonların görevlerini gereği gibi yapabilmeleri için çalışma yerleri ile ihtiyaçlarını sağlamak,

g)     Üyeler arasında birlik ve beraberliğin, kulüp içinde huzur ve düzenin devamını sağlayacak tedbirleri almak,

h)    Mevzuat ve Kulüp tüzüğü gereğince tutulması gerekli defter ve kayıtları tutmak, tutulmasını sağlamak, düzenlemek ve bu defterler ile tüzüğün 43.ncü maddesinde yer alan diğer belgelerin muhafazası için ayrı bir arşiv bürosu tahsis etmek,

i)   Yılsonu itibariyle kulüp faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine bildirmek.

j)    Mevzuat ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışında Kulüp temsilciliklerinin açılmasını kararlaştırmak ve yetki vermek,

k)   Her yıl Kulübün kuruluşunu kutlama törenlerini düzenlemek,

 

l) Mevzuatın ve Kulüp tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

m)  Kulübün Profesyonel ve Amatör spor politikalarını tayin, tespit etmek ve uygulanması hususunda  ilgililere yetki ve talimat vermek,

n)    Gerekli görülen hallerde uzmanlık kurullarını kurmak ve koordinasyonu sağlamak, 

o)   Kullanılamaz hale gelmiş ve satılmasında kulübün yararı olan taşınır malları satmak,

p) Mevcut gelir kaynaklarının geliştirilmesi veya yeni kaynak yaratılması konularında gerekli araştırma, inceleme ve proje çalışmaları yapmak,

r) Tüzükte öngörülen usul ve esaslar dahilinde, Kulübün sahibi olduğu veya kullanma hakkına sahip bulunduğu taşınmaz mallar üzerinde tesis yapmak, yapılacak tesislere ait irtifak hakkı, kiraya vermek ve kiralamak, işleticilik veya ortaklık sözleşmelerini yapmak,

s) Karar ve yürütmeden olağan her türlü temsil yetkisini kullanmak, cari mevzuatın ve tüzüğün kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

ş) Profesyonel sporcular, Antrenör ve tercüman dâhil, Kulübe sözleşme ile bağlı tüm çalışanlar hakkında disiplin cezası vermek,

Yönetim Kurulu Başkan

Görev ve Yetkileri

Madde 27 : Yönetim Kurulu Başkanı ; aynı zamanda Van Büyükşehir Belediyespor Kulübünün de Başkanı sıfatıyla Kulübü temsil eder. Başkan, Kulüp üyeleri arasından iki yıl için Genel Kurul tarafından doğrudan doğruya ve gizli oyla seçilir. Her ne sebeple olursa olsun, Kulüp Başkanlığı’nın boşalması halinde, Kulübü; yeni başkan seçilip göreve başlayıncaya kadar As Başkan temsil ve idare eder. Başkan Van Büyükşehir Belediyespor Kulübünün de Başkanı sıfatıyla aşağıdaki görevleri yerine getirir: Kulübün manevi ve tüzel kişiliğini temsil eder. Devlet teşkilatı, kurum ve kuruluşlar, spor kulüpleri ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler. Kulübün kurulları ve kurullarla üyeler arasındaki ilişkileri düzenler, gerekli gördüğü hallerde kurulları toplantıya çağırır ve başkanlık eder. Anlaşmazlıkları çözümler, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar. Kulübün faaliyet ve çalışmalarını denetler, düzenler ve yönlendirir. Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Kulübü temsil ve ilzam eder. Mevzuatın ve Kulüp tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkilerini kullanır. Kulüp Başkanı’nın bulunmadığı hallerde Başkanın yetkileri, As Başkan tarafından kullanılır. 

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ; 

Görev ve Yetkileri

Madde 28 : Yönetim Kurulu Genel Sekreteri, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında kendi üyeleri arasından seçilir. Genel Sekreterin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir : 

 

 a)  Yönetim Kurulu gündemini hazırlar ve alınan kararları yürütür.

b)  Personel kadrosunu düzenler ve denetler.

c)  Üyeler arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlar.

d) Her türlü yazışmaları yürütür. Kulübe hitaben yazılan her türlü yazılara karşı 15 gün içinde yanıt vermek zorundadır.

e) Resmi ve özel kurumlarla, basınla ilişkileri sağlar ve yürütür. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen anlaşmaları uygular.

f) Başkan ve As Başkan  bulunmadığı hallerde, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda idari işlerde tek başına, mali işlerde Muhasip üye ile birlikte kulübü temsil ve ilzam eder.

 Muhasip Üye ;

Görev ve Yetkileri  

Madde 29 : Muhasip Üye mali işlerden sorumlu olup, görev ve yetkileri şunlardır :  

a)  Kulübün mali işlerini yürütür.

b) Bütçenin uygulanmasından sorumlu olup, Yönetim Kurulu’nun bütçe dışı sarf kararlarını uygulamaz.

c) Sarf belgeleri ve ödemelere ait muhasebe fişlerini inceler ve imzalar.

d) Muhasebe personeli Muhasip Üyeye karşı sorumludur. Bu kişilerin atamaları Muhasip Üyenin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu’nca yapılır.

e)Muhasip Üye yapılacak ödemelerle ilgili listeyi Yönetim Kurulu’na sunar.

f)Muhasip üye, talepleri halinde muhasebe kayıtlarını Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin incelemelerine sunar.   

Amatör Spor Şubeler Sorumlusu ;

Görev ve Yetkileri   

Madde 30 : Amatör Spor Şubeler Sorumlusunun  görev ve yetkileri şunlardır : 

 

 a)    Amatör Spor Şubelerinin çalışmalarını düzenler, sportif işleri yürütür.

b)    Şubelerin ihtiyaçlarını, idari ve teknik durumlarını Yönetim Kuruluna bildirir, her ayın ilk haftasında çalışmalar hakkında bilgi verir.

c)     Amatör sporcuların Kulübe kabulüne dair Şube Kaptanlarından gelen tekliflerden uygun gördüklerinin evraklarını, lisansı çıkartılmak üzere Yönetim Kurulu Genel Sekreterine verir.

d)    Lisanslı amatör sporcuların listesini ve bu listede olan değişiklikleri Yönetim Kurulu’na bildirir.

e)     Amatör Spor Şubelerini yönetecek spor direktörünü, genel kaptanları, şube kaptanlarını, teknik yönetici ve idarecilerini Yönetim Kurulu’na önerir ve atamalarını sağlar. ve yetkilerin kullanılması şekil ve şartları yönetmelikle belirlenir.  

Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu 

Madde 31 : Basın ve  Halkla İlişkiler Sorumlusu ; yönetmelik hükümleri ile Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlar doğrultusunda Kulübün sosyal ve sosyal tesis faaliyetlerini yürütür. Görev ve yetkilerinin kullanılmasının şekil ve şartları ; sosyal ilişkiler ve sosyal tesisler yönetmeliği ile belirlenir.

Devir Teslim İşleri 

Madde 32: Görev süresi sona eren veya görevi bırakan Yönetim Kurulu, görevi devralan Yönetim Kurulu’na Kulübün mal varlığını ve Yönetim Kurulunun tutulmasını sağlamakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlarını devir ve teslim eder.Devir teslim işleri, Yönetim Kurulu seçimini müteakip 7 gün içinde  yapılır.İşlem bir tutanakla tespit edilir ve ilgililer tarafından imzalanır.Tespit edilen mal varlığı eksiğinden, dönemin Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumludur.

 

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

 

DENETİMKURULU 

Oluşumu –  Görev ve Yetkileri

 

Oluşumu

Madde 33: Denetim Kurulu; Kulüp üyelerinden  Genel Kurul’ca 2 yıl için seçilen 3 asıl 3 yedek üyeden oluşur.

Görev ve Yetkileri

Madde 34: Denetim Kurulu, Kulübün iç denetim organı olup, bu kapsamda ;

 

 a)     Tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter, hesap ve kayıtların, mevzuata ve Kulüp tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzükte tespit edilen esas, usul ve bütçeye uygun yapılıp yapılmadığını inceler ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve Genel Kurula sunar.

 

b)    Denetim sonuçlarını üç ayda bir, bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na  bildirir.

c)   Yıllık denetim raporunu, Yönetim Kurulu’na ve yıllık olağan mali genel kurula sunar. Yıllık denetim raporunda ayrıca, Yönetim Kurulu’nun ibra edilip edilmemesi hususunda açık ve kesin görüşünü Genel Kurula bildirir. 

d)    Gündeminde seçim maddesi bulunan Olağan Genel Kurul’un yapılacağı ayın başına kadar geçen süre içinde, ek denetim raporu hazırlayarak ibra işlemi için Genel Kurula sunar.

e)     Yönetim Kurulu’nun talebi halinde, kulübün iştiraki bulunduğu şirket ve kuruluşlarda denetim yaparak, denetim sonunda hazırlayacağı raporları Yönetim Kurulu’na sunar.

f) Denetim Kurulu üyelerinin talebi halinde; her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Kulüp yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, tesis, sosyal tesis ve eklentilerine girme taleplerinin yerine getirilmesi zorunludur. Denetim sonucunda suiistimalin veya Kulübün mali bünyesini etkileyecek gereksiz harcamaların ve tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın tespiti halinde; Denetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM 

DİSİPLİN KURULU

DİSİPLİN İŞLERİ, CEZALAR DİSİPLİN ORGANLARI VE OLUŞUMU

Disiplin kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri Disiplin  kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Disiplin kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 Madde 35: Kulübün Disiplin Organları şunlardır: Kulübün disiplin organı Disiplin Kuruludur. Disiplin Kurulu; Kulüp Üyeleri hakkında aşağıda yer alan cezaları vermeye yetkilidir.

 a) Uyarı: Yazılı olarak üyenin dikkati çekilir ve sicile geçmez. 

b) Kınama: Görev ifasında ve davranışlarında kusurlu hareket ettiğinin kendisine yazılı olarak bildirilmesidir. Sicile geçer.

 c) Geçici ihraç: Tüzük ve yönetmelik hükümlerinin ihlali halinde sadece Kulüp üyeleri hakkında verilir. Yazılı olarak bildirilir ve sicile geçer. 

d) İhraç: Tüzükte belirtilen hallerde verilir. Verilene yazılı olarak bildirilir ve sicilden kaydı silinir. Kaydı silinen üyenin sicil numarası başkasına verilemez. Disiplin Kurulunun yürüteceği disiplin soruşturmaları ve cezaları ayrı bir yönetmelik ile belirlenir[OS1] .

 Madde 36: Disiplin cezalarını gerektiren fiiller şunlardır: 

A) Uyarı Cezası Gerektiren Fiiller

a) Üyelik onuru ile bağdaşmayan hareketlerde bulunulması,

 b) Yetkisi olmadığı halde kulüp adına demeç verilmesi ve yayın yapılması, 

c) Disiplin Kurulu’nun çağrılarına mazeretsiz olarak gelinmemesi ve istenilen bilgi ve belgelerin verilmemesi, Hallerinde, fiili gerçekleştiren üye hakkında Uyarı Cezası verilir. 

B) Kınama Cezası Gerektiren Fiiller 

a) Kulüp tüzüğüne ve yönergelere aykırı davranılması, 

b) Kulüp disiplininin bozulması,

 c) Kulüp tüzel kişiliği veya üyelerinin onur ve saygınlığına zarar verici, küçük düşürücü ve benzeri davranışlarda bulunulması,

 d) Kulüp içinde ve dışında genel ahlaka aykırı davranışlar sergilenmesi,

 e) Kulüp veya iştiraklerine çeşitli nedenlerden dolayı olan cari hesap borç bakiyelerinin, yapılan ihtara rağmen, zamanında ödenmemesi, Hallerinde, fiili gerçekleştiren üye hakkında Kınama Cezası verilir.

 C) Geçici İhracı Gerektiren Fiiller;

 a) Tüzük ve Yönetmelik hükümleri ile yetkili kurullarca alınan kararlara kasten uyulmaması veya bu kararların yerine getirilmemesi veya savsaklanması veya ihlal edilmesi,

 b) Kulüp organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri tekide rağmen ilgili organlara vermemekte direnilmesi,

 c) Üyeler arasındaki birlik ve dayanışma ile bağdaşmayan hareketlerde bulunulması, 

d) Kendisine verilmiş olan görevin kasten yapılmaması, savsaklanması veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uyulmaması, 

e) Kulüp düzenine uyulmaması, kulübe sadakat gösterilmemesi, basın ve yayın yoluyla veya söz, yazı, bildiri veya beyanat suretiyle Kulübü küçük düşürenler veya üyelerin veya başkan ve yöneticilerin veya görevli sporcu ve spor adamlarının manevi şahsiyetine, kişilik haklarına, şeref ve haysiyetine tecavüz edilmesi, tahkir veya tezyif edilmesi, sövülmesi, hakaret edilmesi, Hallerinde, fiili gerçekleştiren üye hakkında üç aydan üç yıla kadar geçici ihraç cezası verilir. 

D) İhracı Gerektiren Fiiller; 

a) Kulüpteki görevini veya üyelik sıfatını kötüye kullanarak, niteliği ne olursa olsun menfaat temin edilmesi,

 b) Her ne suretle olursa olsun, tevdi olunan kulübe ait para, para hükmündeki evrak, senet veya sair malların kendisinin veya başkasının yararına kullanılması, sarf edilmesi, satılması veya saklanması, 

c) Kulübe ait evrak, defter ve kayıtların tahrif, tağyir edilmesi, saklanması veya sahte evrak düzenlenmesi, 

d) Genel Kurul ve diğer kulüp organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştırılması, hallerinde, fiili gerçekleştiren üye hakkında, Kulüpten ihraç kararı verilir. 

Madde 37: Üyelerin, Uyarma ve kınama cezalarının sonuçlarına karşı itiraz hakları yoktur. Geçici ihraç cezası alan üye; kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yazılı olarak Yönetim Kurulu’na başvurmak suretiyle, Disiplin Kurulu tarafından verilen kararın kaldırılmasını Genel Kurul’dan talep edebilir. Geçici ihraç cezası alan üye, ceza müddetince üyelik haklarını kullanamaz, Kulübün tesis ve faaliyetlerinden istifade edemez, ceza süresi üyelik süresinden sayılmaz, görevde iseler görevleri kendiliğinden sona erer. İtiraz cezanın uygulanmasını durdurmaz. Kesinleşmemiş olsa dahi, geçici veya kesin ihraç cezası alanların, haklarında daha önce tedbir kararı verilmiş ise Kulüple ilgili her türlü ilişkisi derhal kesilir. Görevli iseler, görevlerinden istifa etmiş sayılırlar. Kulüpten ihraç edilen üye; ihraç kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, Yönetim Kurulu’na başvurarak, genel kuruldan ihraç kararının bir kere daha Disiplin Kurulu’nca görüşülmesini talep edebilir. Genel Kurul, ihraca ilişkin kararın bir kere daha görüşülmesi için dosyayı Disiplin Kurulu’na iade kararı alabilir veya talebi reddedebilir. Talebin reddi halinde, Disiplin Kurulu tarafından verilen ihraç kararı kesinleşir. Dosyanın Disiplin Kurulu’na iadesi halinde; Disiplin Kurulu verdiği kararında ısrar eder ise, dosya aynı usulle tekrar Genel Kurul’a gelir. Genel Kurul’un vereceği ikinci karar kesindir. Disiplin Kurulu’nca amatör sporcular hakkında verilmiş olan disiplin cezalarının uygulanması, Yönetim Kurulu tarafından ertelenebilir. Disiplin cezası, sporcunun siciline işlenir. Sporcu, Kulüp üyesi olmak istediğinde ceza dikkate alınır. Uygulanamamış olması halinde ise bu ceza, üyeliğe kabul halinde uygulanır. 

Madde38: Kulüpten ihracı veya geçici ihracı gerektiren fiile ve faaline itila tarihinden itibaren 6 ay içinde şikâyet veya talep suretiyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmeyen kimse hakkında disiplin kovuşturması yapılmaz. Diğer fiiller için şikâyet süresi 3 ay olup, Tüzüğün 6. maddesinde sayılan haller için herhangi bir süre yoktur.

Madde 39: Disiplin Kurulu; kovuşturma ve soruşturmanın her safhasında, tedbir kararı verebilir ve uygulanması için Yönetim Kurulu’na bildirir. Haklarında tedbir kararı verilmiş olanlar, savunma hakkı hariç, tedbirleri devam ettiği sürece, üyelik haklarını kullanamazlar ve Kulübün hiçbir birimine giremezler. Görevde iseler, tahkikatın selameti bakımından, bir karar verilinceye kadar görevlerinden izinli sayılırlar.

BEŞİNCİ    K I S I M

 

SPOR ŞUBELERİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amatör Spor Şubeleri – Profesyonel Futbol Şubesi

Amatör Spor Şubeleri

 

Madde 40 : Kulüp; kuruluş amacına uygun olarak gençlerin ruhen, fikren ve bedenen eğitilmelerini temin ve sporcu olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla çeşitli branşlarda amatör spor şubeleri kurarak çalışmalar düzenler ve yürütür. Amatör spor şubelerinin bütçeleri, yasa ve tüzük hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu şubelerin harcamaları kendilerine ayrılan bütçelerden yapılır. Amatör spor şubelerinin çalışma ve yönetimlerinden, Yönetim Kurulu’nun amatör spor şubelerinden sorumlu üyesi, spor direktörü, genel kaptanları, kaptanlar, teknik yöneticiler ve idareciler, yetkili ve sorumludur.  Amatör spor şubelerinin açılması, tatil edilmesi, kapatılması, Yönetim Kurulu kararıyla olur.  Amatör spor şubelerinin faaliyeti, çalışma düzeni ve şekli yönetmelikle belirlenir.

Profesyonel Futbol Şubesi

Madde 41: Profesyonel Futbol Şubesi’nin faaliyeti, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir ve yürütülür.  Yönetim Kurulu, bu şubenin tüm elemanlarını sözleşmelerle sağlar, gerektiğinde komiteler kurar. Profesyonel Futbol Şubesi’nin gelir ve giderleri Kulübün genel bütçesi içinde ayrı bir fasılda toplanır. Bu şube için yapılacak harcamalar, Kulübün genel bütçesini sarsmayacak ve bütçe ile bu şubeye ayrılan ödeneği kesinlikle aşmayacak şekilde yapılır. Mevzuatın sağladığı olanaklara göre, profesyonel futbol şubesinin şirketleşmesine veya vakıf haline dönüştürülmesine Yönetim Kurulunca karar verilebilir.

 

 

ALTINCI    K I S I M

 

TESİSLER - SOSYAL TESİSLER VE KULÜBÜN FAALİYETLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Tesisler - Sosyal Tesisler

Tesisler

 

Madde 42: Tesisler ; Kulübün amacını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek ve Kulübü daha çağdaş yarınlara götürebilmek amacıyla,gelir getirmeye yönelik ticari işletme şeklinde kurulur ve işletilir. Bu tesis ve işletmelerin kurulmasına, istifade edilmesine, işletilmesine veya kiraya verilmesine ilişkin usul ve esaslar bir yönetmelikle düzenlenir. Tesislerden, yönetmelik hükümleri dahilinde; üyeler, sporcular ve bedeli mukabilinde üye olmayanlar da istifade edebilir. Tesisler, serbest piyasa koşullarına uygun olarak ticari işletme şeklinde işletilir veya kiraya verilebilir. Kiralama ve işletme koşulları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Tesis faaliyetlerinin yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. 

 Sosyal Tesisler 

Madde 43 : Sosyal Tesisler ; üyelerin ve sporcuların gereksinimlerini karşılamak, boş zamanlarını değerlendirmek, üyeler ve sporcular arasındaki dayanışmayı sağlamak, birlik ve beraberliği temin maksadıyla kurulur ve düzenlenir. Sosyal Tesislerin işletme hakkı ve kullanılması, gerektiğinde Kulübün hak ve menfaatleri doğrultusunda, devir ve ciro hakkı verilmeksizin kiraya verilebilir. Sosyal Tesisler kiralanmış veya işletmesi gelir karşılığında bir başkasına devredilmiş olsa dahi, üyelerin istifade şekline ilişkin usul ve esaslar bir yönetmelikle belirlenir. Sosyal tesis faaliyetlerinin yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. İdare ve işletmenin şekil ve şartları yönetmelikle saptanır.  Sosyal Tesislerde politik toplantılar yapılamaz, tesis salonları siyasi partilerin ve sendikaların hangi nam altında olursa olsun hiçbir toplantısına tahsis edilemez.

Yatırım ve Tesisler 

Madde 44: Yönetim Kurulu; Kulübün amacına ve menfaatine uygun gördüğü her türlü yatırımları yapar.  Ticari işletme şeklinde kurulan tesisler ile sosyal tesisler, günün ekonomik koşullarına uygun olarak işletmeye açar. Bu yatırım ve tesisler;

 a)     Kulübe ait taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi suretiyle Kulüp lehine tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılır. Yönetim Kurulu; yapılacak bu yatırımlar için, gerekli tatbikat projeleri ve finansman projesi ile birlikte Genel Kurul’dan onay almadan uygulamaya geçemez.

b)    Tesis yatırımları; intifa hakkı tesis edilerek veya yap-işlet-devret modeliyle yapılacak ise, bu yatırımlar için gerekli tatbikat projeleri ve finansman projesi ile birlikte Genel Kurul’dan onay alındıktan sonra sözleşmeler Yönetim Kurulu tarafından yapılır.  

Ancak, (a) ve (b) bentlerinde yazılı olan hususlarda borçlanmayı gerektirmeyecek yatırım ve tesisler için Yönetim  Kurulu’nun kararı yeterlidir.   

 Sosyal Tesis ve Faaliyetlerden Yararlanma 

Madde 45: Kulübün sosyal tesis ve faaliyetlerinden yararlanan üyeler ile üye olmayan kimselerden, sosyal tesis giderlerine iştirak payı alınır. Faydalanmanın esas ve şartları yönetmelikle, iştirak paylarının miktarı ve alınma şekli her yıl Yönetim Kurulu kararı ile saptanır.

 

YEDİNCİ   K I S I M

MALİ HÜKÜMLER 

BİRİNCİ BÖLÜM

Bütçe – Kulübün Gelir Kaynakları

Bütçe 

Madde 46 : Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak, Genel Kurul’ca, aynen veya değiştirilerek kabul edilen bütçe 1 Ocak – 31 Aralık itibariyle bir yıllıktır. Ancak, 1 Ocak tarihinden Genel Kurul tarihine kadar geçecek süre içinde, bir yıl önceki bütçede belirlenen tutarlarla sınırlı olarak yapılacak harcamalar, bütçeye uygun addedilir.  Bütçenin fasıl ve maddeleri arasında aktarma mümkündür. Ancak, maddeler arasında aktarma Yönetim Kurulu, fasıllar arasında aktarma Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.Profesyonel Futbol faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir ve giderler, genel bilançonun ayrı bir  Yönetim Kurulu’nun, profesyonel futbol faaliyeti ile ilgili hesapları ve genel faaliyetlerinin ibrası, Genel Kurul’da ayrı ayrı oya sunulur. Yönetim Kurulu bütçe dışı harcama yapamaz. Bütçe dışı harcama ancak, Genel Kurul’ca kabul edilecek ek bütçe ile yapılabilir. Yönetim Kurulu bütçenin % ’25 u kadar borçlanabilir. Ancak, ek bütçe ile kabul edilecek borçlanmalar ile tüzüğün 44. maddesi kapsamında yapılacak borçlanmalar %10’nun hesaplanmasında dikkate alınmaz. Sporcu transferleri nedeniyle yapılacak borçlanmalarda ise; transfer borçlanma bedeli, yapılan sözleşme süresine bölünerek bulunacak miktar, %10’nun hesabında dikkate alınır. “Bütçe dışı harcama yapılamaz” hükmüne aykırı hareket eden Yönetim Kurulu, yaptıkları bütçe dışı harcamanın tamamından müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bütçe dışında borçlanmayı gerektiren yatırımlar söz konusu olduğunda ; Yönetim Kurulu bu borçlanma için Genel Kurul’dan yetki almak zorundadır. Tüzüğün 44. maddesinde belirtilen yatırımlar için, Genel Kurul tarafından yetki verilmeden hiçbir şekilde borçlandırıcı bir işlem ve akit yapılamaz, yapıldığı takdirde Kulübü ilzam etmez. Tesis yatırımları için Genel Kurul’dan yetki alınarak sağlanacak finansman, ancak o projenin yatırımında kullanılacaktır. Buna aykırı uygulamadan, Yönetim Kurulu müştereken ve müteselsilen sorumludur.Kulübe ait taşınmaz mallar, Genel Kurul kararı olmadan satılamaz, ipotek edilemez ve mülkiyetin gayri ayni haklarına konu teşkil edilemez.  Borçlanmalara ait Yönetim Kurulu kararları hakkında mevzuat hükümleri uygulanır. Kulübe tahakkuk ettirilmiş Vergi, Resim, Harç, SSK primleri gibi yasal ödemeler, varsa gecikme ve temerrüt faizleriyle birlikte vadesinde ödenir. 

 

Kulübün :

Gelir Kaynakları :

Gelir ve Giderlerde Usul :  

Madde 47 : Kulüp gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Kulüp gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde, banka tarafından düzenlenecek dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgelerin saklama süresi beş yıldır. Kulüp gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgesinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile Kulüp gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. 

 

 Kulübün Gelir Kaynakları, 

a) Giriş ücreti ve aidatlar,

b) Kulüpçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango balo, eğlence, temsil, konser, konferans, gezi, gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 

c) Spor faaliyetleri ve yarışmalardan, bunların Radyo ve Televizyonda yayınlanmasından, Spor Toto, Spor Loto, İddia ve benzeri şans oyunları paylarından elde edilen gelirler,

d) Kulübün tanıtımına yönelik hediyelik eşya satışından elde edilen gelirler,

e) Kulübün malvarlığından elde edilen gelirler, 

f) Tesis işletmelerinden elde edilen gelirler,

g)  Reklam gelirleri, 

h) Spor tesislerinden elde edilen gelirler, 

i) İsim hakkından, iştiraki bulunduğu şirketlerden veya vakıflardan elde ettiği gelirler,

j) Sosyal tesis ve diğer tesis faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

k) Kiralar ve işletmecilerden sağlanan gelirler, 

l) Kulübün ortağı olduğu şirketlerden elde edilecek temettüler ile bu şirketlere ait hisselerin halka arz yoluyla Borsada yapılacak satışlarından elde edilecek gelirler, 

 m)Yurtiçinden kabul edilecek bağış ve yardımlar ile mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak koşuluyla, yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarca banka aracılığı ile yapılacak ayni ve nakdi yardımlar. 

 n) Sponsorlardan elde edilecek ayni ve nakdi gelirler.

Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine göre toplanacak bağış ve yardımlar ile gelirlerin toplanması hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Defter ve Kayıtlar 

Madde 48: Kulüp, aşağıda yazılı defterleri tutar:

1) Üye Kayıt Defteri : Kulübe girenlerin kimlikleri, giriş tarihleri, yıllık aidatları ve Tüzükte belirtilen diğer hususlar bu deftere yazılır. 

2) Karar Defteri : Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır.

3)  Yevmiye ve Defteri Kebir.

4)  Gelen ve Giden Evrak Defteri : Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile sevki deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları, giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

5)  Envanter Defteri : Demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

6)  Ambar Defteri : Demirbaş dışında kalan eşyalar bu deftere işlenir. 

7)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin kayıt teslim ve tesellümleri bu deftere işlenir. Kulübün özel ve resmi sportif faaliyetlerine ait föylerin düzenlenip muhafaza edilmesi, özel müsabaka defterlerinde istatistiki bilgilerin tutulması, Kulüp organlarının tutanakları, kararları, defterleri ve diğer belgelerinin sistemli bir düzenleme ile saklanması,kim sorumlu ise sorumluluğundadır. Bu bilgi ve belgeler, gerektiğinde, yetkililerin incelenmesine sunulur. Ancak, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantı tutanakları, dileyen her üyenin incelemesine açıktır.

Kullanılmayan Eşyanın

Satılması  

Madde 49 :

İhtiyaç fazlası ve kullanılamaz hale gelmiş veya satılmasında kulübün menfaati olan taşınır mallar, Yönetim Kurulu kararı ile satılır ve Kulübe gelir kaydedilir.

 

SEKİZİNCİ    K I S I M 

ÇEŞİTLİ  HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

Uluslararası Faaliyet - Anlaşmalar –Tüzüğün Değiştirilmesi – Kulübün Feshi

Uluslararası Faaliyet

Madde 50 : Kulüp, tüzükte gösterilen amacını gerçekleştirmeye veya katkıda bulunmaya yönelik, uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir. Mevzuat hükümleri dahilinde ve Genel Kurul’dan yetki alınmak koşulu ve Yönetim Kurulu Kararı ile yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir, dernek veya üst kuruluş kurabilir, kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.

Anlaşmalar 

Madde 51 : İş bu Tüzükten doğan veya yetkili organlarca verilen yetkiye dayanılarak yapılan tüm sözleşme ve anlaşmalar ile taahhüt ve borçlanmaların hüküm ifade edebilmesi ancak, imza tarihinden itibaren otuz gün içinde Yönetim Kurulu’nun onayına bağlıdır. Bu husus, işlemlerle ilgili belgelerde açıkça belirtilir.  Yönetim Kurulu kararından geçmeyen veya yetki alınmadan akdedilen sözleşme ve anlaşmalar Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve bağlı bulunduğu kurumu  tüzel kişiliğini bağlamaz. 

Tüzüğün Değiştirilmesi 

Madde 52 : Tüzük değişikliği, Yönetim Kurulu’nun veya Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin onda biri tarafından istenilebilir. Tüzük değişikliğinin görüşüleceği Genel Kurul, toplantıya katılma hakkına sahip olan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanmadığı takdirde; ikinci toplantıya yönetim, denetim kurullarının asil üye sayısının en az iki katı olmak zorundadır.

Bu toplantıda değişiklikler, toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğunun olumlu oyu ile kabul edilir. Tüzükte yapılacak değişiklik Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir. 

Kulübün Feshi

Madde 53 : Kulübün feshine karar verilebilmesi için; bu amaçla yapılacak Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip olan üyelerin en az 2/3’sinin bu toplantıya katılmış olması şarttır. Fesih kararı ise, bu genel kurula katılmış olan üyelerin 2/3 çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır. 

İlk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıya yönetim ve denetim kurullarının asil üye sayısının en az iki katı olmak zorundadır. Toplantıya katılanların 2/3 olumlu oyu ile karar verilir.  

Kulüp Mallarının Tasfiye Şekli 

Madde 54 : Kulübün feshi veya infisahı halinde mal varlığı, Kulübün kurulmuş veya kurulacak Eğitim Vakfı’na veya eğitim vakfı kurulmamış ise mal varlığı tavsiyesi Genel Kurul veya mahkeme tarafından kapatılmış ise mahkeme karar verir. Kulüp mallarının tasfiyesi, Yönetim Kurulu tarafından veya Genel Kurulca seçilecek bir Kurul tarafından kanun hükümlerine göre yapılır.

Tebligat Usulü 

Madde 55 : Her türlü tebligat üyenin adresine yapılır. Üye açık adresini ve adresinde meydana gelen değişikliği Kulübe bildirmekle yükümlüdür. Yapılan tebligatın, tebliğ edilmeyerek iadesi halinde, tebliğ konusu evrakın onbeş gün içinde veya tebligatın mahiyetine göre ayrıca tayin edilecek süre içinde Kulüp idaresinden alınması, Kulüp merkezinde ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan olunur. İşbu ilan, tebliğ hükmündedir.

İlanda tebligatın yapılmadığı ve bu ilanın tebliğ hükmünde olduğu belirtilir. Kesin netice doğuracak bir durum bildiren veya bir süreyi içeren tebligatlar, iadeli alma haberli olarak yapılır.

Kulübün Şubesi

Madde 56 :

 

Kulübün şubesi yoktur. Ancak, tüzükte öngörülen usul ve esaslar dahilinde ve gerekiyorsa ilgili mercilerden izin alınmak suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik açılabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin Mülki İdare Amirliği’ne yazılı olarak bildirilir.   

Yönetmelikler

Madde 57 : Gerek bu Tüzükte yer alan, gerek doğacak ihtiyaca göre hazırlanacak yönetmelikler, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Mevzuu itibari ile birbirleri ile ilgili olanlar, tek bir Yönetmelikle toplanabilir. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelikler, Yönetim Kurulu’nda görüşülerek kabul edildikten sonra yürürlüğe girerler. 

Yürürlük

Madde 58: Dernekler Yasası’na uygun olarak hazırlanan tüzük değişikliği ,  genel kurulu tarafından kabul ve ilanından sonra yürürlüğe girer. 

 

 

Y Ö N E T İ M   K U R U L U 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞKAN  AS BAŞKAN    GENEL SEKRETER           MUHASİP

 

 

 

 

 

ÜYE ÜYE       ÜYE ÜYE

 

 

 

 

 

      ÜYE ÜYE ÜYE

 

Kulübümüz ile İlgili Haberler

 

EN SON OYNANAN MAÇ SONUCU

VAN BŞB SPOR

3-1

 

 1461 TRABZON SPOR

 

SONRAKİ MAÇ

TARİH:  - SAAT: 

2017-2018 FUTBOL SEZONU SONU

 

Puan Durumu

Fotoğraf Galerisi

Kulüp Binası Resimleri

Kulüp Binası Resimleri

Taraftar Resimleri

Taraftar Resimleri

Beylerbeyi Maçı Fotoğrafları

Beylerbeyi Maçı Fotoğrafları

Van Büyükşehir Gölcükspor maçı

Van Büyükşehir Gölcükspor maçı

Maçtan Karaler

Maçtan Karaler

Antreman Çalışmaları

Antreman Çalışmaları

Foto Galeri